bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW

Wnoszenie i tryb załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie regulują między innymi:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.);

• Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;

• Instrukcja obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, przyjmuje sprawy do załatwiania w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 63:

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) Zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 doręczanie pism drogą elektroniczną § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera: 1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 39 doręczanie pism drogą elektroniczną § 1d.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie każda sprawa, pismo, skarga, wniosek zostają zarejestrowane w Dzienniku Korespondencji z jednoczesnym nadaniem kolejnego numeru, a następnie są dekretowane przez Komendanta Powiatowego lub jego Zastępcę do poszczególnych komórek organizacyjnych według właściwości. Każdorazowo dekretacja sprawy jest obowiązkowo opisywana w Dzienniku Korespondencji. Pracownik z właściwej dla załatwienia sprawy komórki organizacyjnej rozpoznaje sprawę w sposób zgodny z przepisami, następnie przygotowany projekt załatwienia sprawy przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu.

Sprawa wniesiona do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, w zależności od jej charakteru (np. podanie , skarga, wniosek, żądanie informacji, wniosek o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i w oparciu o przepisy prawa materialnego.

Sprawa może zakończyć się poprzez:

• wydanie decyzji administracyjnej;

• wydanie postanowienia;

• wydanie zaświadczenia;

• udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek;

• udzielenie pisemnej lub ustnej informacji.

Zgodnie Regulaminem Organizacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie- ustalono następującą literową symbolikę oznakowania znaków spraw załatwianych w komórkach organizacyjnych:

• PK – sprawy organizacyjno-kadrowe;

• PZ - sprawy kontrolno - rozpoznawcze;

• PT - sprawy kwatermistrzowsko - techniczne;

• PF - sprawy finansowe;

• PR – sprawy operacyjno- szkoleniowe;

• PJRG – sprawy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej;

• PB – sprawy BHP;

• PSO – sprawy niejawne i obronne.Opublikował: KPPSP KPPSP
Publikacja dnia: 09.09.2017
Podpisał: Marta Suchańska
Dokument z dnia: 09.09.2017
Dokument oglądany razy: 495