bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Finanse i majątek

FINANSE I MAJĄTEK

1. Aktywa trwałe (wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji) – 741 445, 18 zł w tym:

A. wartości niematerialne i prawne (licencje, programy) - 0,00 zł

B. rzeczowe aktywa trwałe – 741 445, 18 zł w tym:

a) Środki trwałe – 704 445,18 zł w tym:

-grunty- 306 063,00 zł

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 33 579, 08 zł

-urządzenia techniczne i maszyny – 94 381, 30 zł

-środki transportu – 270 421,80 zł

-pozostałe środki trwałe – 0,00 zł

b) środki trwałe w budowie – 37 000,00 zł

2. Aktywa obrotowe – 58 636, 17 zł w tym:

A. zapasy – 55 786, 51 zł

B. należności krótkoterminowe – 1 443, 50 zł

C. krótkoterminowe aktywa finansowe- 54, 80 zł

D. rozliczenia międzyokresowe- 1 351, 36 zł

Stan na dzień 31.12.2016Opublikował: KPPSP KPPSP
Publikacja dnia: 09.09.2017
Podpisał: Marta Suchańska
Dokument z dnia: 09.09.2017
Dokument oglądany razy: 746