bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez stanowisko kierowania,
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 9. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 10. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 11. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 12. wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 13. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze powiatu,
 14. wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
 15. przeprowadzanie inspekcji gotowości ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 16. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

W zakresie postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Organami wyższego stopnia są: w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.Opublikował: KPPSP KPPSP
Publikacja dnia: 12.09.2017
Podpisał: Marta Suchańska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 628