bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja publiczna

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEZAMIESZCZONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 10. pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1764) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

INFORMACJA PUBLICZNA

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 519 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1204):

Art. 267. 1. Właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniają:

1) informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;

2) informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach;

3) informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1;

4) informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;

5) informacje o kontrolach planowych w terenie;

6) informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – na 30 dni przed jego przyjęciem;

7) informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1;

8) instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

9) informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;

10) uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno--ratowniczego.Opublikował: KP PSP Dzierzoniów
Publikacja dnia: 15.09.2017
Podpisał: Marta Suchańska
Dokument z dnia: 09.09.2017
Dokument oglądany razy: 871